Anahit Avagyan

Anahit Avagyan received her Ph.D. in Theology at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany. She is a research assistant at the Matenadaran – Research Institute for Ancient Manuscripts in Yerevan, focusing on medieval classical Armenian translations.

Meeting Wiebke Zollmann and creating joint translations of Mkrtich Naghash’s poems inspired her to expand her translation activities which now include contemporary Armenian literature. Working in tandem enables Anahit and Wiebke to translate both from Armenian to German and German to Armenian.

Published Translations

German to Armenian translations

  • Կուրտ Տուխոլսկի, Փայտոջիլները [Kurt Tucholsky, Die Wanzen], «Ծանոթ գիր անծանոթ գրչով» ժողովածուում, Երևան, Զանգակ, 2019, էջ 10-13։
  • Իմաստուն պատմություններ կամ գեղեցիկ ապրելու արվեստը [Weise Geschichten oder die Kunst schön zu leben], թրգմ․ Ա․ Ավագյան, Ա․ Սահակյան, Հ․ Հարությունյան․ Մ․ Ժոռոյան, 2-րդ համալրված հրատ., Mushegh Joroyan (հրատ.), Երևան, «Ֆենոմեն» հրատարակչություն, 2014։

Armenian to German translations

  • Grig, Jesus’ Katze, Remetschwil, Kolchis Verlag GmbH, 2021․
  • The Naghash Ensemble, Songs of Exile, Volume III, Lamentations & Benedictions, Yerevan/New York, Naregatsi Arts Institute/Available Forms Music, 2019․
  • The Naghash Ensemble, Songs of Exile, Volume II, Credos & Convictions, Yerevan/New York, Naregatsi Arts Institute/Available Forms Music, 2016․