Wiebke Zollmann

Wiebke Zollmann is a translator, writer, and cultural manager. She studied Literary Writing at the Swiss Literature Institute in Biel. Wiebke also translates from French and English into German. In addition to her work as a translator, she writes feature stories, prose, and poetry, and collaborates with The Naghash Ensemble of Armenia as a reader.

Together with Anahit Avagyan, she translates from Armenian into German. Their joint translations range from medieval Armenian poetry to contemporary plays and prose.

 To contact Wiebke Zollmann please click the link

Published Translations

German to Armenian translations

  • Կուրտ Տուխոլսկի, Փայտոջիլները [Kurt Tucholsky, Die Wanzen], «Ծանոթ գիր անծանոթ գրչով» ժողովածուում, Երևան, Զանգակ, 2019, էջ 10-13։
  • Իմաստուն պատմություններ կամ գեղեցիկ ապրելու արվեստը [Weise Geschichten oder die Kunst schön zu leben], թրգմ․ Ա․ Ավագյան, Ա․ Սահակյան, Հ․ Հարությունյան․ Մ․ Ժոռոյան, 2-րդ համալրված հրատ., Mushegh Joroyan (հրատ.), Երևան, «Ֆենոմեն» հրատարակչություն, 2014։

Armenian to German translations

  • Grig, Jesus’ Katze, Remetschwil, Kolchis Verlag GmbH, 2021․
  • The Naghash Ensemble, Songs of Exile, Volume III, Lamentations & Benedictions, Yerevan/New York, Naregatsi Arts Institute/Available Forms Music, 2019․
  • The Naghash Ensemble, Songs of Exile, Volume II, Credos & Convictions, Yerevan/New York, Naregatsi Arts Institute/Available Forms Music, 2016․